مرور برچسب

احترام به خود

هفت روش برای احترام به خود

ما می توانیم به روش های مختلفی به خودمان احترام بگذاریم. رواندرمانگر لیزا نیوگ، احترام به خود را به صورت پذیرش تمامیت خودمان اعم از جنبه ی خوب و بد کامل و ناقص و نا امیدی و پیروزی تعریف می کند. همچنین لیزا می گوید در فرهنگ ما به جای…
ادامه مطلب ...