مرور برچسب

آسیب های روانی

درمان آسیب های روانی، اولویت فراموش شده

احساسات و روان ما همواره ممکن است صدمه ببينند، همانطور که بدن ما ممکن است مصدوم شود. در واقع بايد گفت هنگامي که بدن مصدوم يا زخمي مي شود، طبيعت به کمک انسان مي آيد و با ايجاد حفاظي در برابر محل صدمه و زخم، از آسيب هاي بعدي بدن دفاع مي کند.
ادامه مطلب ...