نظرات دانشجویان – استاد مهری علیمحمدی https://mehri-alimohammadi.com دوره های فن بیان , سخنوری , مهارت های ارتباطی Mon, 21 Jan 2019 10:42:57 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.9 https://mehri-alimohammadi.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-بیان-32x32.png نظرات دانشجویان – استاد مهری علیمحمدی https://mehri-alimohammadi.com 32 32 نظر یکی از دانشجویان فن بیان https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/ https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 21 Jul 2018 06:44:04 +0000 https://mehri-alimohammadi.com/?p=1700 نظر یکی از دانشجویان

نظر یکی از دانشجویان فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی درصحبت

نوشته نظر یکی از دانشجویان فن بیان اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
نظر یکی از دانشجویان

نوشته نظر یکی از دانشجویان فن بیان اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0
نظر اقای وحدتی عزیز راجع به دوره فن بیان https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/ https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Sat, 21 Jul 2018 06:07:24 +0000 https://mehri-alimohammadi.com/?p=1697 نظر دانشجوی فن بیان

نظر اقای وحدتی عزیز راجع به دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب در صحبت تغییرات ایشون حتی از جلسه دوم کلاس بارز بود.

نوشته نظر اقای وحدتی عزیز راجع به دوره فن بیان اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
نظر دانشجوی فن بیان

نوشته نظر اقای وحدتی عزیز راجع به دوره فن بیان اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%ad%d8%af%d8%aa%db%8c-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0
موفقیتهایی که خانم رحیمیان عزیز به دست آوردند. https://mehri-alimohammadi.com/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/ https://mehri-alimohammadi.com/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 17 Jul 2018 12:47:40 +0000 https://mehri-alimohammadi.com/?p=1687 موفقیتهای دانشجویان فن بیان

موفقیتهایی که خانم رحیمیان عزیز در دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت به دست اوردند.

نوشته موفقیتهایی که خانم رحیمیان عزیز به دست آوردند. اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
موفقیتهای دانشجویان فن بیان

نوشته موفقیتهایی که خانم رحیمیان عزیز به دست آوردند. اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
https://mehri-alimohammadi.com/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%b1%d8%ad%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0
نظر یکی از دانشجویان عزیز دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/ https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 17 Jul 2018 09:08:11 +0000 https://mehri-alimohammadi.com/?p=1671 نظر یکی از دانشجویان

نظر یکی از دانشجویان عزیز دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت

نوشته نظر یکی از دانشجویان عزیز دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
نظر یکی از دانشجویان

نوشته نظر یکی از دانشجویان عزیز دوره فن بیان و غلبه بر اضطراب و کمرویی در صحبت اولین بار در استاد مهری علیمحمدی. پدیدار شد.

]]>
https://mehri-alimohammadi.com/%d9%86%d8%b8%d8%b1-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b2%db%8c%d8%b2-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86/feed/ 0