اهمیت و ویژگیهای بیان خوب

خوب صحبت کردن، دیگران را متقاعد میسازد که شما انسانی باهوش با توانایی های بالقوه هستید که از افراد دیگر توانایی انجام بسیاری از امور را دارید . خبر خوب اینکه اینکه خوب حرف زدن و حرفِ خوب زدن مهارتیست اکتسابی  و شما میتوانید با تمرینهای عملی عضلات ذهن و عمل را قدرتمند کنید

0 22

توانایی شما باری خوب صحبت کردن مقابل دیگران ، یکی از عوامل  موفقیت شما در زندگی شخصی و اجتماعی تان میتواند باشد. خوب صحبت کردن ، میتواند احترام دیگران را نسبت  به شما برانگیزد و شما را در نظر آنها ارزشمند و دارای توانایی برقراری ارتباط اجتماعی خوب جلوه دهد.از طرفی این توانایی نظر دیگران را به شما جلب میکند و همین عاملی برای باز شدن درهای بسیار بسوی شما خواهد بود. خوب صحبت کردن، دیگران را متقاعد میسازد که شما انسانی باهوش با توانایی های بالقوه هستید که از افراد دیگر توانایی انجام بسیاری از امور را دارید . خبر خوب اینکه اینکه خوب حرف زدن و حرفِ خوب زدن مهارتیست اکتسابی  و شما میتوانید با تمرینهای عملی عضلات ذهن و عمل را قدرتمند کنید .
برای اینکه بیانی خوب داشته باشید، باید چهار اصل رار درنظر دنبال کنید:
اشتیاق:
ابتدا باید اشتیاقی عالی برای خوب صحبت کردن داشته باشید. اگر چنین اشتیاقی در وجودتان پنهان باشد و بخواهید به هر شکلی به این توانایی برسید،هیچ عاملی توان متوقف کردن شما را نخواهد داشت؛ اما فقط اشتیاق کافی نیست.
تصمیم :
باید مصمم باشید و هر روز تمام تلاش و توان خود را بکار گیرید و بر تمام موانع غلبه کنید. درواقع ،هرکاری که میتوانید برای رسیدن به خواسته تان انجام دهید.
 نظم:
باید برای انجام این برنامه نظم داشته باشید . مدام حرف بزنید و سخنرانی کنید، تا جایی که کاملا در آن مهارت یابید. بدانید برای رسیدن به هر هدفی باید به سختی بکوشید و برای کسب هرنوع مهارت /تلاش بی وقفه و ادامه دادن راه از ضروریات است.
 عزم راسخ و اراده
در نهایت باید اراده و عزم راسخ داشته باشید و در مقابل هر تاخیر یا هر عاملی که باعث تعلل و سستی شا در رسیدن به یک هدف میشود ایستادگی کنید و بیاد داشته باشید برای آنچه انجام میدهید ،هیچ  محدودیتی وجود ندارد، اتنها عامل احتمالی مانع در مسیر موفقیت فقط خود شما میتوانید باشید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.