ارتباط سازی موثر در کار /بخش اول

0 18

خواه بخواهید سعی کنید محصولی را بفروشید یا مافوق خود را متقاعد کنید که منابع بیشتری در اختیارتان بگذراند یا سرمایه گذاری را راضی کنید تا در پروژه تان سرمایه گذاری کند یا حتی بخواهید ترفیع بگیرید، در هر صورت، برای برقراری ارتباط موثر باید استراتژی روشنی داشته باشید.
درک کردن مخاطب
 پیش از آنکه بخواهید انتظارداشته باشید که مخاطب درخواست شما را درک و آنرا بررسی کند، نخست باید شما او را درک کنید؛ به چه چیزهایی علاقه دارد عوامل انگیز بخش به او کدامند؟ در مخالفت باطرح پیشنهادی شما احتمالا به چه چیزهایی اشاره خواهد کرد؟

موفق ترین روشهای اقناع سازی شامل چهار مرحله مجزا اما مرتبط است. پیروی  ازین مراحل به معنی تضمین موفقیت در اقناع مخاطب خاصی نیست، بلکه مرحله ای را برای شکل دهی به نگرش مخاطبان تیم مدنظر شما و رفتاری که امید داریئ از آن پیروی کنند فراهم می آورند.
توجه آنها را جلب کنید

اگر میخواهید دیگران را به انجام کاری ترغیب کنید، ابتدا باید توجه آنها را جلب کنید. تحقیقات نشان میدهند ما به دو دلیل مسائلی را که میخواهیم به آنها توجه کنیم به طور گزینشی  انتخاب میکنیم: نخست، این روش سازوکاری را برایمان فراهم میکند تا از خود در برابر اضافه بار حسی مراقبت کنیم، دوم، ما به دنبال پیغامهایی هستیم که برای
مان ارزش خاصی دارند. ما تقریبا از مسائلی که برایمان  اهمیتی ندارد چشم پوشی میکنیم. دو روش جلب توجه وجود دارد:
۱- استفاده از محرک های فیزیکی چون روشنایی، صدا، حرکت و رنگ

۲- ایجاد محرکهایی که مستقیما  به نیازها و اهداف کساین مرتبط میشود که میخواهیم قانعشان کنیم

انگیزه ایجاد کنید
در مرحله بعد باید دلیلی برای عمل مخاطبان خود فراهم کنید. نویسنده یا سخنران اقناع کننده کسی است که میتواند دیگران را به باور آنچه مدافع آن است وا دارد و سپس رفتارهای  مطابق با باور را تشویق کندو این روش، دلایل کافی  برای آنچه به آن باور  دارید ارائه می دهد. اینها دلایلی نیستند که شما به آن معتقد باشیدو فکر کنید که خوب اند. بلکه دلایلی اند که تیم شما به آن اعتقاد دارد.

نیازها و تمایلات تیم خود را شناسنایی و آنها را با پیامتان مرتبط سازید. شما به کدام نیازهای گروه خود پاسخ میدهید؟ منطق آنها را برانگیزید و نشان دهید چرا صلاح در این است که به پیام شما عمل کنند. یا اینکه حس همرنگی با جماعت را رد مخاطبتان هدف قرار دهید و به آنها القا کنیدکه در صوت توجعه به پیام شما موردتوجه دیگران قرار خواهد گرفت.

بخش دوم راهکارها در مقاله بعدی مطالعه کنید.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.